Обучение и възпитание

Категория: Начало Публикувана на Четвъртък, 14 Септември 2023

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА  ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


 ·        Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

·        Правилник за дейността на училището

·        Училищни учебни планове за учениците през учебната 2023/2024 година

·        Форми на обучение

·        Годишен план за дейността на училището

·        Занимания по интереси

·        Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО

·       Декларация за работното време на директора

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за учебната 2023/2024 година

-  План на методическото обединение на учителите от начален етап през учебната 2023/2024 година

План на методическото обединение на учителите от прогимназиален етап през учебната 2023/2024 година

План и вътрешни правила за организация на квалификационната дейност през учебната 2023/2024 година

 


 ГРАФИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


·       Организация на учебния ден през учебната 2023/2024 година

·       Правилник за пропускателния режим

 ·      Програмна система за развитие на подготвителната група

·       Етичен кодекс на училищната общност

·       Инструктаж на педагогическите специалисти за задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице, в случай на инцидент в образователната институция

·  Заповед № 369/ 22.03.2023 г., Заповед № 403/ 04.04.2023 г. относно Правила за вътрешно подаване на сигнали