Проекти и национални програми

Категория: Проекти Публикувана на Четвъртък, 14 Септември 2023

 

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

-> ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 към т.. 1, буква "ф"

-> ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА

-> ЗАПОВЕД № 638 от 14.09.2023 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОГРАМА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ

-> ЗАПОВЕД № 637 от 14.09.2023 г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ

-> ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ЗАПОВЕД № 637 от 14.09.2023 г.

-> ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към ЗАПОВЕД № 637 от 14.09.2023 г.

-> ПРИЛОЖЕНИЕ 3 към ЗАПОВЕД № 637 от 14.09.2023 г.


 УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

-> ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 към т.. 1, буква "ф"

-> ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА

-> ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРОГРАМА НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ

-> ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ


Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

 Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

 Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

 Допустими дейности
• Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
• Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
• Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
• Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
• Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.
Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

 Индикатори за изпълнение:
- Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
- Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
- Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.

Индикатори за резултат:
- Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние - 210 000 броя;
- Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
-Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 - 20 000 броя.

-> УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА       -> ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ УКАЗАНИЯТА

_____________________________________

УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

-> ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА

-> ЗАПОВЕД № 593 от 01.09.2023 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРУПА И РЪКОВОДИТЕЛ

____________________________________________________________________________________

-> ЗАПОВЕД № 70 от 01.10.2021 Г. НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО


-> ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА:

I. ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА С УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

II. ПРОГРАМА И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ ЗА НИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 


 

 

 

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

-> ГРАФИК ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ

-> ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИКА


 

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

-> ЗАПОВЕД ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

-> ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРУПИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

-> ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

-> ЗАПОВЕД ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

-> ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРУПИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

-> ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

-> ЗАПОВЕД ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ЕКИП ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

-> ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРУПИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ

-> ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЧАСОВЕТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


 

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“(АПСПО)                          

  ->ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА<-

____________________________

->АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА<-

Учебна 2022/2023 година

-> ЗАПОВЕД относно определяне на група, ръководител, брой деца и утвърждаване на програма и график

-> ГРАФИК на групата

 

____________________________

 

Учебна 2021/2022 година

-> ЗАПОВЕД относно определяне на група, ръководител, брой деца и утвърждаване на програма и график

-> ГРАФИК на групата

 

____________________________

Учебна 2020/2021 година

-> ЗАПОВЕД относно определяне на група, ръководител, брой деца и утвърждаване на програма и график

-> ГРАФИК на групата

_______________________________

Учебна 2019/2020 година

 

-> ЗАПОВЕД относно определяне на група, ръководител, брой деца и утвърждаване на програма и график

-> ГРАФИК на групата


 

 ГРАФИЦИ ПО ПРОЕКТИ:

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА:

- ГРАФИК на групата по проект ВG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“(АПСПО)

- ГРАФИК на групите по проект ВG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех

 


 

Училището ни  се регистрира за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – ФАЗА 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 

Всички училища в страната се включват в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити, а всеки ученик може да се включи в до 3 дейности по интереси. 

Ръководството на нашето училище се допита до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите идентифицираха тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 
На сайта и на страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси. 

През месец ноември 2016 година стартира и ФАЗА 2. В нашето училище се сформираха общи 9 групи - 4 за занимания по интереси и 5 за преодоляване на обучителни затруднения. 

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ПУБЛИЧНОСТТА НИ ПО ПРОЕКТА В НАШИЯ САЙТ, А ТУК - ВЪВ facebook.

 


ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ПУБЛИЧНОСТТА НИ ПО ПРОЕКТ "УСПЕХ"


 

 

 МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА КАКТО И ДА РАЗГЛЕДАТЕ СНИМКИ


 

 

ТУК МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ЦЯЛАТА ДИПЛЯНКА

 


 

Общи и специфични цели на Схемата "Училищен плод"

   Грижата за здравето на децата е основополагащо начало, това е основната цел, която е заложена в прилагането на схема „Училищен плод” в Република България.
   Общата цел на схемата за предлагане на плодове в училищата е да се осигури юридическа и финансова рамка за трайно увеличаване на делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици, да повиши тяхната осведоменост за сектора на плодовете и зеленчуците, както и да развие навиците им за здравословно хранене. В България над 20% от децата имат наднормено тегло, като над 14 на сто от тях имат свръхтегло, а между 6 и 7% страдат от затлъстяване. Основна превантивна мярка в борбата срещу затлъстяването сред децата трябва да бъде ежедневната консумация на 400 грама разнообразни зеленчуци и плодове  – оптимален прием, препоръчван от Световната здравна организация.
 
   Специфичните цели на схемата са да се прекрати тенденцията за ниска консумация на плодове и зеленчуци, да се повиши в дългосрочен план консумацията на плодове и зеленчуци сред децата, да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици, които децата да запазят и като възрастни. Предоставя се възможност на значителен брой деца в училищна възраст да консумират плодове и зеленчуци, като по този начин се осигуряват равни възможности за всички деца и подпомага социалното сближаване.
 
   Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене, както и ще осигури високо равнище на закрила на човешкото здраве.

ПЛОДОВЕТЕ - ВКУСНИ И ПОЛЕЗНИ

 


 

Видове обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР

 I. Едногодишно специализирано обучение във висши училища за придобиване на:
I.1. допълнителна квалификация учител по чужд език
I.2. допълнителна квалификация ПУНУП
I.3. допълнителна квалификация учител по информатика и информационни технологии
I.4. професионална квалификация учител
ІІ. Квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества
ІІ.1. Насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти по направления
ІІ.2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати:
ІІІ. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:
III.1. за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
ІІІ.2. за работа в интеркултурна среда
III.3. за работа с деца и ученици със СОП
III.4. за оценяване постиженията на учениците
III.5. за превенция на училищното насилие, агресията и други.
III.6. педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години
ІV. Повишаване квалификацията на помощник-директори и директори
IV.1. помощник-директори по учебната дейност в страната
IV.2. директори на детски градини и новоназначени директори на училища за работа с делегирани бюджети

Таблица за основните дейности, свързани с обучения и квалификации на педагогическите специалисти по проект BG 051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР