Графици

Категория: За родителите Публикувана на Петък, 01 Март 2024

ГРАФИК  ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ ПСИХОЛОГ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА РАБОТА НА РЕСУРСНИЯ УЧИТЕЛ ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И РАБОТА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ


ГРАФИК  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И РАБОТА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ЦДО/


ГРАФИК ЗА ДЕЖУРСТВА НА УЧИТЕЛИТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НА ГРУПИТЕ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ЦДО/


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БДП В ПГ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА